Zloupotreba podataka o ličnosti koja je promakla i pravosudnim organima

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“]

OPIS PROBLEMA: Privatno preduzeće Metroparking jug doo kome je od strane lokalne vlasti poverena komunalna delatnost uređenja i održavanja parkirališta u Leskovcu, vrši nezakonitu obradu podataka o ličnosti, odnosno prikuplja podatke o tome gde građani rade.

Građani prema kojima Metroparking jug doo ima određena potraživanja po osnovu tzv. „doplatne karte“, odnosno od kraja 2012. godine „parking naloga“ kako se sada zove, od Osnovnog suda u Leskovcu dobijaju tzv rešenja o izvršenju. Ovo rešenje donosi sudija Osnovnog suda u Leskovcu, a na osnovu predloga za izvršenje koji upućuje Metroparking jug doo u postupku prinudne naplate potraživanja. U predlogu za izvršenje ovo preduzeće, pored navođenja JMBG dužnika, navodi i ime i adresu poslodavca dužnika, te predlaže Osnovnom sudu u Leskovcu da naloži poslodavcu da odbije predmetno dugovanje od zarade dužnika i potraživanje uplati ovom preduzeću. Preduzeće „neformalnim kanalima“ dobija podatke o tome da li i gde dužnik, odnosno građanin radi, pošto za tako nešto, kako nije organ javne vlasti, nema zakonskog osnova. Tek nekoliko državnih organizacija raspolaže podacima o zaposlenju građana, odnosno podacima o tome gde ko radi: Fond za PIO, RFZO, Poreska uprava, NSZ, pa je samim tim samo određeni krug službenika navedenih organizacija u u prilici da informacije o zaposlenju dostavlja preduzeću Metroparking jug doo. Ovakav način izvršenja novčanih potraživanja, baziran na osnovu informacija pribavljenih mimo zakona, omogućava preduzeću Metroparking jug doo efikasnu i unosnu naplatu potraživanja po osnovu izdatih „doplatnih karata“, odnosno „parking naloga“. Inače, troškovi izvršenja nekoliko puta uvećavaju osnovni dug od 1100 dinara koliko iznosi doplatna karta, odnosno parking nalog. Tako, pored 1100 dinara osnovnog duga, dužnik plaća zateznu kamatu na ovaj iznos, sudsku taksu od oko 2000 dinara, kao i troškove sastavljanja predloga za izvršenje u iznosu od 5000 dinara. Zanimljivo je i to da predlog za izvršenje koji košta 5000 dinara formalno izrađuje advokatska kancelarija čiji je vlasnik do maja 2013. godine, istovremeno i većinski vlasnik preduzeća Metroparking jug doo. Samo preduzeće ima upošljene pravnike.

UZROK PROBLEMA: Kršenje čl. 8., stav 1., tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti vršenjem nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, odnosno prikupljanjem o obrađivanjem podataka o zaposlenju građana, od strane preduzeća Metroparking jug doo. Takođe, kršenje čl. 146., stav 3., Krivičnog zakonika RS od strane nepoznatih lica koji predmetne podatke dostavljaju.

STATUS PROBLEMA: KRIVA DRINA ISPRAVLjENA – Postupajući po našoj dokazima praćenoj prijavi, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, polovinom novembra 2012. godine okončao je inspekcijski nadzor nad sprovođenjem i izvršenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u predmetnom slučaju. Nakon izvršenog nadzora, Poverenik je izdao Upozorenje preduzeću Metroparking jug doo u kom je ovo preduzeće upozoreno na nezakonitosti u dosadašnjem načinu obrade podataka o ličnosti. Takođe, posebnim Rešenjem je naloženo preduzeću Metroparking jug doo da otkloni sve nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti, efektivno zabranjujući buduća prikupljana podataka o zaposlenju, istovremeno nalažući komisijsko uništavanje svih podataka o zaposlenju prikupljenih u prethodnom periodu. Dodatno, zbog neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka, Poverenik je Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu podneo krivičnu prijavu protiv nepoznatog izvršioca. O svemu navedenom, pred kraj 2012. godine napismeno smo obavestili i predsednika Osnovnog suda u Leskovcu, a kako bi sudije ovog suda postale svesne da su rešenja o izvršenju koja su prethodno donosili bila moguća samo zahvaljujući podacima dobijenih iz vršenja krivičnog dela i kršenja zakona, te se time predupredile bilo kakve buduće zloupotrebe podataka o ličnosti građana.

Datum objave: 06/08/2013