Министарства

Административна заврзлама око издавања личних карата

ОПИС ПРОБЛЕМА: Службеници полицијских управа широм Србије одбијају да приме захтев за издавање личне карте ако се уз њега прилаже извод из матичне књиге рођених за чије издавање је плаћена само локална такса. Грађани се приморавају да од општинских/градских органа добаве потпуно нови извод за чије издавање је плаћена републичка административна такса, а који би […]

Ако као странац желиш да боравиш у Србији дуже од 90 дана, то неће ићи тако лако

ОПИС ПРОБЛЕМА: Страни држављани који намеравају да бораве дуже од 90 дана у Србији обавезни су да затраже тзв. Визу Д, односно визу за привремени боравак. Процедура добијања ове визе би по закону требала бити релативно једноставна и не би требало да захтева подношење великог броја докумената од стране тражиоца привременог боравка. Међутим, Министарство унутрашњих […]

Актуелно законско "решење" за проблематику запошљавања особа са инвалидитетом

ОПИС ПРОБЛЕМА: Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (у даљем тексту: Закон) одређено је да се особе са инвалидитетом запошљавају под општим или посебним условима (чл. 22.). Запошљавањем под општим условима сматра се запошљавање код послодавца без прилагођавања послова или/и радног места, док запошљавање под посебним условима подразумева запошљавање код послодавца уз […]

Дискриминација у вези са остваривањем права на родитељски додатак

ОПИС ПРОБЛЕМА: Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) прописује да родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете под условом да је држављанин Републике Србије, да има пребивалиште у Републици Србији и да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено […]

Како је законодавац егзистенцијалном ризику изложио кориснике новчане социјалне помоћи

ОПИС ПРОБЛЕМА: Да би неко остварио право на новчану социјалну помоћ у складу са чл. 83. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), он/она морају бити уписани у евиденцију незапослених лица коју води Национална служба за запошљавање (НСЗ). Међутим, за многе тренутне и будуће кориснике новчане социјалне помоћи ове одредбе Закона о социјалној […]

Примамо жалбе грађана, ако успете да нас контактирате

ОПИС ПРОБЛЕМА: Притужбе на рад правосудних органа грађани могу упутити Одељењу за надзор у правосудним органима Министарства правде. Ова организациона јединица има овлашћења да врши послове правосудне управе. Овде спадају послови праћења рада судова у вези са поступањем у предметима у прописаним роковима, поступање по притужбама и представкама, као и надзор на применом Судског пословника […]

Шалтер из зоне сумрака

ОПИС ПРОБЛЕМА: Одсек за управне послове Полицијске управе у Лесковцу задужен је за издавање личних и других докумената и вођење разних евиденција. У надлежности овог одсека су радње као што је издавање личних карата, пасоша, пријављивање пребивалишта и боравишта грађана, али и регистрација возила и издавање возачких дозвола. Управо у раду овог одсека, у делу […]