Дискриминација у вези са остваривањем права на родитељски додатак

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“]

ОПИС ПРОБЛЕМА: Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) прописује да родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете под условом да је држављанин Републике Србије, да има пребивалиште у Републици Србији и да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено осигурање. Овај Закон прописује да право на родитељски додатак може остварити и отац детета, али само уколико мајка детета није жива, уколико је напустила дете или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету (чл. 14. ст. 7. Закона).

Међутим, горе наведене одредбе Закона стварају проблем бројним породицама у којима је мајка страни држављанин а отац држављанин Републике Србије. Наиме, у оваквим ситуацијима мајка не може да оствари право на родитељски додатак јер је страни држављанин, али најчешће ни отац јер Закон прописује да родитељски додатак отац остварује уколико мајка детета није жива, уколико је напустила дете или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету. Дакле, кад је мајка детета жива и непосредно брине о детету, и поред тога што и деца најчешће имају држављанство Републике Србије, ове породице бивају ускраћене за родитељски додатак, односно дискриминисане у односу на друге.

Крајњи корисник ове помоћи је дете, тако да постојање оваквих одредби Закона задире и у права детета која захтевају посебну заштиту. Као последица примене ове одредбе деци из горе наведених бракова се ускраћује њихово право на ову меру социјалне заштите. Да проблем буде још вечи, примећено је да се исте или сличне одредбе уносе и у општинске и градске одлуке о новчаној помоћи породици са децом јер по чл. 9. ст. 4. Закона, општина, односно град могу, ако су обезбедили средства, да утврде и друга права, већи обим права од права утврђених овим законом и повољније услове за њихово остваривање. То значи да дискриминаторне одредбе постоје и у бројним документима донетим на основу овог закона, на територији читаве земље.

УЗРОК ПРОБЛЕМА: Чињница да у Закону није предвиђена могућност да и отац детета који је држављанин Републике Србије са пребивалиштем у Републици Србији може да оствари право на родитељски додатак уколико мајка детета то не може јер је страни држављанин.

СТАТУС ПРОБЛЕМА: КРИВА ДРИНА ИСПРАВЉЕНА – Министарство правде је као водећа институција за преговарање са ЕУ за Поглавље 23 (Правосуђе и основна права), 26. септембра 2014. упутило позив организацијама цивилног друштва да дају коментаре на нацрт Акционог плана за ово поглавље. Обзиром да Акциони план представља низ конкретних мера/акција које држава има обавезу спровести у наредном периоду, на овај позив се и одазвало Удружење Народни парламент. Тако је наше обраћање и правна анализа са конкретним предлозима за измену закона, резултирало тиме да током децембра 2014. године наш предлог да се измене одредбе чл. 14. ст. 7. Закона о финансијској подршци породици са децом измене, буде прихваћен. Ово практично значи да се држава правно обавезује да измени Закон о финансијској подршци породици са децом те тиме уклони проблем који постоји за бројне породице приликом остваривања права на родитељски додатак. Ово се коначно десило тек крајем 2017. године, кад је усвојен нови Закон о финансијској подршци породици са децом. Овај закон објављен је у Службеном гласнику 113/2017 и почиње да се примењује 1. јула 2018. године. Дакле, готово 4 године је трајало исправљање ове „криве дрине“.

Датум објаве: 01/09/2014