Malo dezinformacije nikom nije škodilo

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“]

OPIS PROBLEMA: Ustavni sud Republike Srbije na svojoj Internet prezentaciji, u delu Obraćanje Sudu/Vaš predmet u Sudu, upućuje građane i pravna lica na obraćanje pisarnici Suda, u vremenskom periodu od 9 do 14 časova, a radi dobijanja informacija o podnetim predlozima i inicijativama. Međutim, preko telefonskog broja pisarnice navedenog na kontakt stranici Internet prezentacije Ustavnog suda u navedenom periodu nije moguće dobiti informacije o podnetim predlozima i inicijativama. U praksi, pisarnica Ustavnog suda preko telefona pruža informacije u vremenskom periodu od 14 do 16 časova! Ovaj vremenski period se čak i ne preklapa sa javno navedenim, te na pozive pre 14 časova najčešće niko i ne odgovara. Sve ovo naravno dovodi u zabludu one koje interesuje status podnetih predloga i inicijativa, i umnogome otežava komunikaciju građana sa Ustavnim sudom.

UZROK PROBLEMA: Organizacija rada, odnosno praksa protivna Kodeksu dobre uprave i opšte prihvaćenim principima dobre uprave. Organ javne vlasti, pored toga što ima obavezu da informiše podnosioca o prijemu dopisa (podneska), ima i obavezu da pruži informacije o postupku, kao i o efikasnom načinu za dobijanje tih informacija. Organ javne vlasti ne sme da dezinformiše građanina o najboljem načinu za dobijanje informacija o postupku. Dodatno, i praksa da se tražene informacije pružaju telefonom u samo dvočasovnom vremenskom periodu, suprotna je i samim aktima Suda, kao što je recimo Odluka o prijemu stranaka o Ustavnom sudu (čl. 3. stav 2).

STATUS PROBLEMA: KRIVA DRINA ISPRAVLjENA – Nakon više naših intervencija, uključujući i intervenciju Zaštitnika građana, u prvoj polovini 2014. godine Ustavni sud je promenio praksu u vezi davanja informacija o predmetima. Sada se informacije mogu dobiti u petočasovnom vremenskom periodu od 9 do 14 sati svakog radnog dana, kako je i navedeno na Internet prezentaciji Ustavnog suda, a ne samo tokom dovčasovnog vremenskog perioda od 14 do 16 kako je ranije bio slučaj. Ovime je umnogome olakšana komunikacija sa Ustavnim sudom.

Datum objave: 02/07/2013