Права потрошача

Непоштена пословна пракса Телекомa

ОПИС ПРОБЛЕМА: Телеком Србија А.Д. годинама крши права на десетине хиљада потрошача у Србији користећи непоштену пословну праксу и неправичне одредбе у уговорима које склапа са својим корисницима. Општи услови Телеком Србија А.Д. (верзија из 2011. године) регулишу услове пружања услуга од стране Телеком Србија А.Д. Ови општи услови саставни су део корисничких уговора, односно […]

Кршење колективних права потрошача ЈКП Водовод Лесковац

ОПИС ПРОБЛЕМА: ЈКП Водовод Лесковац испоставља рачуне за утрошену воду на основу паушално одређене потрошње (по члану домаћинства), одбијајући да очитава индивидуалне водомере у становима потрошача. Плаћање воде по утрошку је у складу са чл. 31. Закона о комуналним делатностима који предвиђа да је главни мерни инструмент за мерење потрошње воде уграђен на месту прикључења […]