Kršenje kolektivnih prava potrošača JKP Vodovod Leskovac

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“]

OPIS PROBLEMA: JKP Vodovod Leskovac ispostavlja račune za utrošenu vodu na osnovu paušalno određene potrošnje (po članu domaćinstva), odbijajući da očitava individualne vodomere u stanovima potrošača.

Plaćanje vode po utrošku je u skladu sa čl. 31. Zakona o komunalnim delatnostima koji predviđa da je glavni merni instrument za merenje potrošnje vode ugrađen na mestu priključenja instalacija korisnika na komunalnu infrastrukturu predstavlja sastavni deo komunalne infrastrukture. Nabavka mernog instrumenta iz stava 1. ovog člana vrši se iz nadoknade za priključak, koju plaća investitor, odnosno vlasnik nepokretnosti.
Individualni merni instrumenti ugrađeni na instalacijama korisnika, koji služe merenju potrošnje vode za pojedinačne stanove, odnosno pojedinačne poslovne prostorije, su u svojini vlasnika pojedinačnih stanova, odnosno, vlasnika pojedinačnih poslovnih prostorija koji snose troškove nabavke, ugradnje, eksploatacije, održavanja i funkcionisanja individualnih mernih instrumenata.

Pravo da se potrošnja vode plaća po osnovu stvarnog utroška predviđaju i članovi Zakona o zaštiti potrošača:
Član 91
Trgovac je dužan da račune za pružene usluge od opšteg ekonomskog interesa dostavlja bez kašnjenja i u rokovima koji omogućavaju da potrošač prati ostvarenu potrošnju i zaduženje za obračunski period od najviše mesec dana.
Trgovac je dužan da u računu za pružene usluge od opšteg ekonomskog interesa navede elemente koji potrošaču omogućavaju da:
1) proverava i prati iznos svog zaduženja;
2) ostvaruje uvid u tekuću potrošnju radi provere ukupne potrošnje prema pruženom kvalitetu usluge.
Trgovac je dužan da potrošaču bez naknade na njegov zahtev dostavi detaljnu specifikaciju računa.
Kada potrošač kasni sa plaćanjem, obračunate naknade za zakasnela plaćanja moraju biti u skladu sa troškovima i trgovac ne sme obračunavati kamatnu stopu na zaostali dug suprotno prinudnim propisima, a naročito zakonu koji uređuje visinu stope zatezne kamate.

Pod obmanjujućom poslovnom praksom, u smislu ovog zakona, smatra se poslovna praksa trgovca kojom navodi ili preti da navede potrošača da donese ekonomsku odluku koju inače ne bi doneo, tako što mu daje netačna obaveštenja ili stvaranjem opšteg utiska ili na drugi način, čak i kada su obaveštenja koja daje tačna, dovodi ili preti da dovede prosečnog potrošača u zabludu u pogledu:
2) osnovnih obeležja proizvoda, kao što su obeležja koja se odnose na dostupnost, prednosti, rizike, način izrade, upotrebu, dodatke koji prate proizvod, pomoć koja se potrošačima pruža posle prodaje i postupanje po njihovim prigovorima, način i datum proizvodnje ili pružanja usluge, isporuku, podobnost za upotrebu, način upotrebe, količinu, specifikaciju, državu proizvodnje i državu porekla žiga, očekivane rezultate upotrebe ili rezultate sprovedenih testova ili provera proizvoda;
4) cene ili načina na koji je obračunata ili postojanja određenih pogodnosti u pogledu cene.

UZROK PROBLEMA: Nepoštovanje Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o komunalnim delatnostima od strane JKP Vodovod Leskovac u predmetnom slučaju.

STATUS PROBLEMA: ISPRAVLjAMO KRIVE DRINE -16. oktobra 2014. upitili smo Dopis JKP Vodovod Leskovac u kome smo ovom javnom preduzeću skrenuli pažnju na primedbe potrošača i predložili mere za uklanjanje nepravilnostu u radu ovog javnog preduzeća. Međutim, u odgovoru na naš dopis, 20. oktobra 2014. ovo preduzeće osporava primedbe potrošača i naš prethodni dopis nakon čega se Ministarstvu trgovine, 31. oktobra 2014. godine, obraćamo zahtevom za zaštitu kolektivnog interesa potrošača.

Datum objave: 15/11/2014