Кршење колективних права потрошача ЈКП Водовод Лесковац

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“]

ОПИС ПРОБЛЕМА: ЈКП Водовод Лесковац испоставља рачуне за утрошену воду на основу паушално одређене потрошње (по члану домаћинства), одбијајући да очитава индивидуалне водомере у становима потрошача.

Плаћање воде по утрошку је у складу са чл. 31. Закона о комуналним делатностима који предвиђа да је главни мерни инструмент за мерење потрошње воде уграђен на месту прикључења инсталација корисника на комуналну инфраструктуру представља саставни део комуналне инфраструктуре. Набавка мерног инструмента из става 1. овог члана врши се из надокнаде за прикључак, коју плаћа инвеститор, односно власник непокретности.
Индивидуални мерни инструменти уграђени на инсталацијама корисника, који служе мерењу потрошње воде за појединачне станове, односно појединачне пословне просторије, су у својини власника појединачних станова, односно, власника појединачних пословних просторија који сносе трошкове набавке, уградње, експлоатације, одржавања и функционисања индивидуалних мерних инструмената.

Право да се потрошња воде плаћа по основу стварног утрошка предвиђају и чланови Закона о заштити потрошача:
Члан 91
Трговац је дужан да рачуне за пружене услуге од општег економског интереса доставља без кашњења и у роковима који омогућавају да потрошач прати остварену потрошњу и задужење за обрачунски период од највише месец дана.
Трговац је дужан да у рачуну за пружене услуге од општег економског интереса наведе елементе који потрошачу омогућавају да:
1) проверава и прати износ свог задужења;
2) остварује увид у текућу потрошњу ради провере укупне потрошње према пруженом квалитету услуге.
Трговац је дужан да потрошачу без накнаде на његов захтев достави детаљну спецификацију рачуна.
Када потрошач касни са плаћањем, обрачунате накнаде за закаснела плаћања морају бити у складу са трошковима и трговац не сме обрачунавати каматну стопу на заостали дуг супротно принудним прописима, а нарочито закону који уређује висину стопе затезне камате.

Под обмањујућом пословном праксом, у смислу овог закона, сматра се пословна пракса трговца којом наводи или прети да наведе потрошача да донесе економску одлуку коју иначе не би донео, тако што му даје нетачна обавештења или стварањем општег утиска или на други начин, чак и када су обавештења која даје тачна, доводи или прети да доведе просечног потрошача у заблуду у погледу:
2) основних обележја производа, као што су обележја која се односе на доступност, предности, ризике, начин израде, употребу, додатке који прате производ, помоћ која се потрошачима пружа после продаје и поступање по њиховим приговорима, начин и датум производње или пружања услуге, испоруку, подобност за употребу, начин употребе, количину, спецификацију, државу производње и државу порекла жига, очекиване резултате употребе или резултате спроведених тестова или провера производа;
4) цене или начина на који је обрачуната или постојања одређених погодности у погледу цене.

УЗРОК ПРОБЛЕМА: Непоштовање Закона о заштити потрошача и Закона о комуналним делатностима од стране ЈКП Водовод Лесковац у предметном случају.

СТАТУС ПРОБЛЕМА: ИСПРАВЉАМО КРИВЕ ДРИНЕ -16. октобра 2014. упитили смо Допис ЈКП Водовод Лесковац у коме смо овом јавном предузећу скренули пажњу на примедбе потрошача и предложили мере за уклањање неправилносту у раду овог јавног предузећа. Међутим, у одговору на наш допис, 20. октобра 2014. ово предузеће оспорава примедбе потрошача и наш претходни допис након чега се Министарству трговине, 31. октобра 2014. године, обраћамо захтевом за заштиту колективног интереса потрошача.

Датум објаве: 15/11/2014