Republičke agencije, fondovi, zavodi…

Brisanje sa evidencije nezaposlenih

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti u 87. članu predviđa više razloga za brisanje lica sa evidencije nezaposlenih koju vodi Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ). Dodatno, u čl. 89. ovaj zakon predviđa i to da tek nakon isteka 6, odnosno 9 meseci od dana brisanja iz evidencije, lice […]

Dobra namera ne tako dobro sprovedena - refundacija PDV-a na hranu i opremu za bebe

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Poreska uprava će roditelju, odnosno staratelju bebe koji je punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, a koji kupuje hranu i opremu za bebe, omogućiti pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe. Saglasno odredbama stava 2. 56b Zakona o porezu na dodatu vrednost, […]

Država pogreši ali građanin plati taksu da se greška ispravi

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Taksa za ispravku greške u postupcima kod Republičkog geodetskog zavoda, odnosno lokalnih Službi za katastar nepokretnosti, često se naplaćuje iako je ovo protivno zakonu. Naime, Zakonom o republičkim administrativnim taksama (član 19. stav 1. tačka 3.), propisano je da se za spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka, drugim […]

Duguješ pare ali nećemo ti reći za šta tačno

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Poreska uprava pravnim i fizičkim licima koja duguju porez po bilo kom osnovu dostavlja opomene iz kojih se veoma često jasno ne može zaključiti osnov po kome se duguje porez, a još manje vremenski period u kome je obaveza nastala. Oba navedena podatka su neophodna kako bi poreski obveznik imao […]

Zakonodavac je ovde baš zabrljao - obavezno penzijsko osiguranje poljoprivrednika

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju zemljoradnika iz 1985. god. (koji se primenjivao od 01.01.1986. god.) po prvi put je uvedeno obavezno penzijsko osiguranje za poljoprivrednike. Ovaj zakon donet je sa ciljem uključivanja što većeg broja poljoprivrednika u sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja jer prethodna zakonska rešenja kojima je […]

Zakonski rok koji često i ne postoji

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Prvostepena, odnosno drugostepena lekarska komisija, su stručno-medicinski organi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) koji učestvuju u postupku ostvarivanja prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja utvrđenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Lekarskoj komisiji građani se javljaju kako bi ostvarili zakonom predviđena prava kao što su bolovanje duže od 30 dana na […]

Kršenje prava građana i privrede u poreskom postupku

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, čl. 36., predviđeno je da se poreski akti u pisanom obliku dostavljaju poštom ili lično, te ako se dostavljanje poreskih akata vrši preko pošte, poreski akt smatra se dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti. Na ovaj […]

Nije šija nego vrat

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Korisnici socijalne zaštite, i pored toga što su oslobođeni plaćanja republičke administrativne takse za dobijanje spisa i obavljanje radnji neophodnih radi ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite, pune budžet Rep. Srbije, plaćajući naknadu za usluge Republičkog geodetskog zavoda. Naime, Zakonom o republičkim administrativnim taksama (član 19. stav 1. tačka 6.), […]

Nudimo uslugu koju ne možeš da dobiješ

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Agencija za privredne registre (APR) preko svog sajta od 1. januara 2010. godine nudi online uslugu koja ne funkcioniše i nije: pristup, odnosno naručivanje izvornih finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica. Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu koji APR vodi nudi pomenutu uslugu uz odgovarajuću naknadu. Međutim, […]

Pravo (ili nedostatak istog) na zaradu tokom bolovanja dužeg od 30 dana

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) omogućava ostvarivanje prava zaposlenog na naknadu zarade tokom bolovanja, odnosno tokom privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana. Ovo pravo zaposlenog propisano Zakonom o radu i Zakonom o zdravstvenom osiguranju u praksi međutim zavisi od toga da li je poslodavac zaposlenog na bolovanju […]

Refundacija troškova zdravstvenih usluga? Troškovi se naprave ali refundacija nije laka

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Zdravstvene usluge koje zdravstvena ustanova ne može da pruži u roku od 30 dana, osiguranici mogu da obave u drugoj ustanovi, a da troškove refundiraju u filijali zdravstvenog osiguranja. Ovako je barem u teoriji. U praksi je situacija ipak dosta drugačija. Naime, kako bi osiguranik mogao da podnese zahtev (obrazac […]

Rok za žalbu koji nije to

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“] OPIS PROBLEMA: Poreska uprava će poreskom obvezniku koji u celosti ili delimično nije platio porez poslati opomenu o vrsti i iznosu poreza, odnosno sporednih poreskih davanja dospelih za naplatu, kojom mu nalaže da dospeli iznos plati odmah ili u kratkom roku nakon prijema iste. Opomena sadrži i pouku poreskom obvezniku da u […]