Републичке агенције, фондови, заводи…

Брисање са евиденције незапослених

ОПИС ПРОБЛЕМА: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености у 87. члану предвиђа више разлога за брисање лица са евиденције незапослених коју води Национална служба за запошљавање (НСЗ). Додатно, у чл. 89. овај закон предвиђа и то да тек након истека 6, односно 9 месеци од дана брисања из евиденције, лице може бити поново […]

Добра намера не тако добро спроведена - рефундација ПДВ-а на храну и опрему за бебе

ОПИС ПРОБЛЕМА: Пореска управа ће родитељу, односно старатељу бебе који је пунолетни држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије, а који купује храну и опрему за бебе, омогућити право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе. Сагласно одредбама става 2. 56б Закона о порезу на додату вредност, купац хране и […]

Држава погреши али грађанин плати таксу да се грешка исправи

ОПИС ПРОБЛЕМА: Такса за исправку грешке у поступцима код Републичког геодетског завода, односно локалних Служби за катастар непокретности, често се наплаћује иако је ово противно закону. Наиме, Законом о републичким административним таксама (члан 19. став 1. тачка 3.), прописано је да се за списе и радње у поступку за исправљање грешака, другим исправама и службеним […]

Дугујеш паре али нећемо ти рећи за шта тачно

ОПИС ПРОБЛЕМА: Пореска управа правним и физичким лицима која дугују порез по било ком основу доставља опомене из којих се веома често јасно не може закључити основ по коме се дугује порез, а још мање временски период у коме је обавеза настала. Оба наведена податка су неопходна како би порески обвезник имао адекватну информацију и […]

Законодавац је овде баш забрљао - обавезно пензијско осигурање пољопривредника

ОПИС ПРОБЛЕМА: Законом о пензијском и инвалидском осигурању земљорадника из 1985. год. (који се примењивао од 01.01.1986. год.) по први пут је уведено обавезно пензијско осигурање за пољопривреднике. Овај закон донет је са циљем укључивања што већег броја пољопривредника у систем обавезног пензијског и инвалидског осигурања јер претходна законска решења којима је било предвиђено добровољно […]

Законски рок који често и не постоји

ОПИС ПРОБЛЕМА: Првостепена, односно другостепена лекарска комисија, су стручно-медицински органи Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) који учествују у поступку остваривања права осигураних лица из здравственог осигурања утврђених Законом о здравственом осигурању. Лекарској комисији грађани се јављају како би остварили законом предвиђена права као што су боловање дуже од 30 дана на терет осигурања, или […]

Кршење права грађана и привреде у пореском поступку

ОПИС ПРОБЛЕМА: Законом о пореском поступку и пореској администрацији, чл. 36., предвиђено је да се порески акти у писаном облику достављају поштом или лично, те ако се достављање пореских аката врши преко поште, порески акт сматра се достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје пореског акта пошти. На овај начин Пореска управа […]

Није шија него врат

ОПИС ПРОБЛЕМА: Корисници социјалне заштите, и поред тога што су ослобођени плаћања републичке административне таксе за добијање списа и обављање радњи неопходних ради остваривања права из области социјалне заштите, пуне буџет Реп. Србије, плаћајући накнаду за услуге Републичког геодетског завода. Наиме, Законом о републичким административним таксама (члан 19. став 1. тачка 6.), за списе и […]

Нудимо услугу коју не можеш да добијеш

ОПИС ПРОБЛЕМА: Агенција за привредне регистре (АПР) преко свог сајта од 1. јануара 2010. године нуди онлине услугу која не функционише и није: приступ, односно наручивање изворних финансијских извештаја и података о бонитету правних лица. Регистар финансијских извештаја и података о бонитету који АПР води нуди поменуту услугу уз одговарајућу накнаду. Међутим, преко странице сајта […]

Право (или недостатак истог) на зараду током боловања дужег од 30 дана

ОПИС ПРОБЛЕМА: Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) омогућава остваривање права запосленог на накнаду зараде током боловања, односно током привремeне спречености за рад дуже од 30 дана. Ово право запосленог прописано Законом о раду и Законом о здравственом осигурању у пракси међутим зависи од тога да ли је послодавац запосленог на боловању уплатио и доприносе […]

Рефундација трошкова здравствених услуга? Трошкови се направе али рефундација није лака

ОПИС ПРОБЛЕМА: Здравствене услуге које здравствена установа не може да пружи у року од 30 дана, осигураници могу да обаве у другој установи, а да трошкове рефундирају у филијали здравственог осигурања. Овако је барем у теорији. У пракси је ситуација ипак доста другачија. Наиме, како би осигураник могао да поднесе захтев (образац РЕФ-1) за рефундацију […]

Рок за жалбу који није то

ОПИС ПРОБЛЕМА: Пореска управа ће пореском обвезнику који у целости или делимично није платио порез послати опомену о врсти и износу пореза, односно споредних пореских давања доспелих за наплату, којом му налаже да доспели износ плати одмах или у кратком року након пријема исте. Опомена садржи и поуку пореском обвезнику да у року од пет […]