Дугујеш паре али нећемо ти рећи за шта тачно

[wpsr_addthis type=“sharecount“ scstyle=“grouped“]

ОПИС ПРОБЛЕМА: Пореска управа правним и физичким лицима која дугују порез по било ком основу доставља опомене из којих се веома често јасно не може закључити основ по коме се дугује порез, а још мање временски период у коме је обавеза настала. Оба наведена податка су неопходна како би порески обвезник имао адекватну информацију и у складу са тим донео одлуку у вези плаћања, односно оспоравања потраживања. Информација је овде посебна битна узевши у обзир да се поменуте опомене знају односити и на наводна дуговања стара и чак 10 година! Поред тога што опомене не садрже ни индикацију о временском периоду настанка дуговања, исте приказују само податке о износу дуговања и врсти пореза што није довољно из угла адекватног информисања пореског обзвезника. Наиме, информисање само о врсти пореза није довољно пошто обавезе из једне врста пореза могу настати по више основа, нпр. порез на капиталне добитке плаћа приликом продаје хартије од вредности, али и приликом продаје некретнина. Такође, пореским обвезницима се даје рок од само 5 календарских дана од дана пријема опомене да порески обвезник измири порез или оспори дуговање што је реално превише кратак рок, нарочито узевши у обзир да опомене знају бити испоручене тик пре празнике. Пример је 2013. година кад су нерадни дани трајали од 1. па све до 7. маја. Наведено је противно опште прихваћеним принципима добре управе, као и Кодексу добре управе јер опомена није образложена у мери која обезбеђује адекватно информисање пореског обвезника о конкретном дуговању. У пракси се показало да кратак рок од 5 дана у комбинацији са непотпуном и недовољно прецизном информацијом о више година старом пореском дугу, као и честа потпуна или делимична неоснованост издатих опомена, доприноси креирању имиџа Пореске управе као организације која не поштује опште признате принципе „добре управе“.

УЗРОК ПРОБЛЕМА: Закон о пореском поступку и пореској администрацији, чл. 71.

СТАТУС ПРОБЛЕМА: ИСПРАВЉАМО КРИВЕ ДРИНЕ.

Датум објаве: 02/07/2013