Pružamo komercijalnu konsultantsku podršku tokom procesa obezbeđivanja podsticajnih sredstava/donacija iz IPARD II programa.

Mi imamo više od 20 godina iskustva u izradi projekata, obezbeđivanju donacija i realizaciji programa finansiranih iz različitih fondova Evropske Unije, kao i fondova brojnih drugih donatora. Obezbedili smo finansijska sredstva i implementirali više od 150 projekata finansiranih iz donacija. Takođe, imamo po mnogo čemu jedinstveno iskustvo u organizaciji edukacija za izradu biznis planova i edukaciji o brojnim drugim temama iz oblasti podrške razvoju preduzetništva (sa više od 2000 direktnih korisnika). Upravo ovo i drugo naše iskustvo koristimo za pružanje podrške poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima hrane za obezbeđivanje investicionih sredstava iz IPARD programa.

IPARD II – instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014.do 2020. godine pruža investicionu podršku od 175 miliona evra, namenjenu jačanju konkurentnosti sektora proizvodnje i prerade hrane, koja će pomoći postepenom prilagođavanju standardima EU u oblastima higijene, bezbednosti hrane, veterine i zaštite životne sredine, kao i diversifikacije ruralne ekonomije. IPARD II program se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podršku koji se vodi pred Upravom za agrarna plaćanja umnogome je različit od postupka povodom zahteva za subvencijama iz nacionalnog budžeta, prevashodno zbog broja terenskih kontrola koje se obavezno sprovode. Postupak se sastoji od dve faze – faze odobravanja projekta i faze odobravanja zahteva za isplatu.

U prvoj fazi podnosilac zahteva je dužan da uz Zahtev za odobrenje projekta dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži kako bi uopšte ušao u proces odobravanja projekta. Pošto se projekat odobri, korisnik može započeti investiciju i završiti je u roku koji mu je rešenjem o odobravanju projekata naložen.

Kada završi investiciju u predviđenom roku, korisnik podnosi zahtev za odobravanje plaćanja.

IPARD trenutno funkcioniše u okviru sledećih mera:

Mera 1 (M1) – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora (sledeći javni poziv je najavljen za oktobar 2020. godine)

Mera 1 (M1) – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (sledeći javni poziv za nabavku mehanizacije (osim traktora) i investicije u objekte je najavljen za novembar 2020. godine)

Mera 3 (M3) – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (sledeći javni poziv je najavljen za decembar 2020. godine)

Mera 7 (M7) – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (Mera 7 za podršku razvoju ruralnog turizma još nije aktivna i javni poziv je najavljen za polovinu marta 2020. godine)

Ako Vam je potrebna stručna i kvalitetna konsultantska podrška da obezbedite podsticajna sredstva/donaciju iz IPARD  II  programa, ali i podrška tokom faze realizacije investicije, kontaktirajte nas preko kontakt forme direktno ispod. Analizu da li ispunjavate brojne opšte i posebne uslove IPARD programa izvršićemo potpuno besplatno. Ako budemo procenili da zbog aktuelnih kriterijuma nećete imati dovoljan broj bodova da dobijete IPARD podršku, saradnju Vam i ne predlažemo kako bi Vas poštedeli nepotrebnih troškova. Inače, sam trošak konsultantskih usluga koje Vam budemo pružili je prihvatljiv trošak koji se kao i ostali troškovi investicije kofinansira odobrenim sredstvima iz IPARD programa. 

Preporučujemo da nas kontaktirate najmanje 6 meseci pre roka za predaju zahteva za odobrenje projekta iz Mere 3, odnosno barem 2 meseca pre roka kad je u pitanju Mera 1.