Od osnivanja Narodnog parlamenta polovinom 1999. godine uspešno smo organizovali više od stotinu lokalnih, nacionalnih i međunarodnih neprofitnih projekata, realizovanih u zaista raznovrsnim oblastima od javnog značaja (kao npr. prava žena, nasilje u porodice, huimanitarne akcije…). Iako je od ovih aktivnosti koristi imao širok spektar društvenih grupa, neprofitni projekti koje danas implementiramo su usklađeniji sa Misijom organizacije te iste uglavnom organizujumo u oblastima:

  • Javno zagovaranje
  • Omladinski aktivizam
  • Resurs centar
  • Zaštita potrošača

Program „Javno zagovaranje“ smo osnovali kako bi stvorili efikasan mehanizam za vršenje uticaja na donosioce odluka i promociju promena u zakonskim, podzakonskim i drugim politikama vlasti, time unapređujući politička, socijalna i ekonomska, ukratko ljudska prava svih građana Republike Srbije. Dodatno, preko ovog programa pomažemo lokalnim vlastima i institucijama javne uprave u izgradnji sopstvenih kapaciteta, sve sa ciljem poboljšanja rada državnih organizacija u oblastima kao što su: efikasnost, odgovornost i transparentnost, generalno u oblastima „dobre uprave“. Takođe, naročito smo aktivni u oblasti pružanja pravne i drugih oblika pomoći građanima koji imaju probleme sa ostvarivanjem svojih prava.

Veoma značajna „oblast našeg interesovanja“ su mlade osobe od 15 do 30 godina starosti. Zbog toga smo i Program „Omladina“ uspostavili još početkom 2001. godine, a kako bi pomogli mladima da vode kreativan i ekonomski bezbedan život, povećali aktivno učešće mladih u lokalnom i regionalnom životu, poboljšali saradnju između organizacija, institucija i udruženja koje okupljaju mlade ili rade sa mladima. Posebno smo aktivni u oblastima kao što su razvoj i promocija omladinskog preduzetništva i uopšte povećanje zapošljivosti mladih.

Resurs centar je naš najnoviji program u okviru koga pružamo različite vrste besplatnih usluga organizacijama civilnog društva (OCD) sa sedištem, primarno u regionu jugoistočne Srbije. Osnaživanje OCD i uopšte građanskog društva u regionu jugoistočne Srbije je naš primarni interes i zadatak u okviru ovog programa koji realizujemo u saradnji sa udruženjem „Građanske inicijative“ iz Beograda. Više o projektu Resurs centar za OCD u Srbiji može se saznati na: https://rc.gradjanske.org/.

Zaštitom potrošača bavimo se od sredine 2009. godine, iako se tek juna meseca 2014. godine i formalno registrujemo kao organizacija za zaštitu prava potrošača kod Ministarstva trgovine. Potrošačima pružamo besplatnu pravnu pomoć i pokrećemo inicijative kod nadležnih organa, a tiču se zaštite kolektivnih prava potrošača. Pravima potrošača se bavimo kako bi unapredili položaj potrošača i pozitivno uticali na odgovornost i pravila poslovanja kompanija koje rade i prihoduju u Srbiji.