ПРОГРАМИ

Од оснивања Народног парламента половином 1999. године успешно смо организовали више десетина локалних, националних и међународних непрофитних пројеката, реализованих у заиста разноврсним областима од јавног значаја (као нпр. права жена, насиље у породице, хуиманитарне акције…)а. Иако је од ових активности користи имао широк спектар друштвених група, непрофитни пројекти које данас имплементирамо су усклађенији са Мисијом организације те исте углавном организујумо у областима:

  • Јавно заговарање
  • Омладински активизам
  • Заштита потрошача
  • Развојна ефективност

Ове области уоквирене су кроз организацијске програме и њима управљају наши програмски менаџери.

Програм „Јавно заговарање“ псотоји како би створили механизам за вршење утицаја на доносиоце одлука и промоцију промена у законским, подзаконским и другим политикама власти, тиме унапређујући политичка, социјална и економска, укратко људска права свих грађана Републике Србије. Додатно, преко овог програма помажемо локалним властима и институцијама јавне управе у изградњи сопствених капацитета, све са циљем побољшања рада државних организација у областима као што су: ефикасност, одговорност и транспарентност, генерално у областима „добре управе“. Такође, нарочито смо активни у области пружања правне и других облика помоћи грађанима који имају проблеме са остваривањем својих права.

Веома значајна „област нашег интересовања“ су младе особе од 15 до 30 година старости. Због тога смо и Програм „Омладина“ успоставили још почетком 2001. године, а како би помогли младима да воде креативан и економски безбедан живот, повећали активно учешће младих у локалном и регионалном животу, побољшали сарадњу између организација, институција и удружења које окупљају младе или раде са младима. Посебно смо активни у областима као што су развој и промоција омладинског предузетништва и уопште повећање запошљивости младих.

Заштитом потрошача бавимо се од средине 2009. године, иако се тек јуна месеца 2014. године и формално региструјемо као организација за заштиту права потрошача код Министарства трговине. Потрошачима пружамо бесплатну правну помоћ и покрећемо иницијативе код надлежних органа, а тичу се заштите колективних права потрошача. Правима потрошача се бавимо како би унапредили положај потрошача и позитивно утицали на одговорност и правила пословања компанија које раде и приходују у Србији.

У оквиру програма „Развојна ефективност“ бавимо се питањима развоја, првенствено са фокусом на Србију, али узевши у обзир и и питања од глобалног значаја уско повезаним са развојем, као што је глобално образовање. Овај програм смо покренули како би пре свега позивитно утицали на ефикасност развојних програма и њихов утицај на искорешивање сиромаштва. На тај начин допринисмо да крајњи корисници, грађани, имају већу, него што је тренутно случа,ј корист од различитих развојних програма . У оквиру овог програма радимо и на успостављању стандарда за (само)евалуацију програма домаћих организација цивилног друштва.

Циљеве поменутих Програма постижемо организацијом различитих непрофитних пројеката и волонтерских иницијатива који се најчешће састоје од више активности типа: семинари, конференције, тренинзи, округли столови, различите врсте јавних едукативно-промотивних кампања, грађански протести, оглашавања и саопштења, истраживања и анализа, израде и дистрибуције штампаног и електронског материјала, развој стратешких докумената, политика, закона, подзаконских аката, итд. Најчешће, активности јавног заговарања усмерене ка доносиоцима одлука, али такође и ка грађанима.