PROGRAMI

Od osnivanja Narodnog parlamenta polovinom 1999. godine uspešno smo organizovali više desetina lokalnih, nacionalnih i međunarodnih neprofitnih projekata, realizovanih u zaista raznovrsnim oblastima od javnog značaja (kao npr. prava žena, nasilje u porodice, huimanitarne akcije…)a. Iako je od ovih aktivnosti koristi imao širok spektar društvenih grupa, neprofitni projekti koje danas implementiramo su usklađeniji sa Misijom organizacije te iste uglavnom organizujumo u oblastima:

  • Javno zagovaranje
  • Omladinski aktivizam
  • Zaštita potrošača
  • Razvojna efektivnost

Ove oblasti uokvirene su kroz organizacijske programe i njima upravljaju naši programski menadžeri.

Program „Javno zagovaranje“ psotoji kako bi stvorili mehanizam za vršenje uticaja na donosioce odluka i promociju promena u zakonskim, podzakonskim i drugim politikama vlasti, time unapređujući politička, socijalna i ekonomska, ukratko ljudska prava svih građana Republike Srbije. Dodatno, preko ovog programa pomažemo lokalnim vlastima i institucijama javne uprave u izgradnji sopstvenih kapaciteta, sve sa ciljem poboljšanja rada državnih organizacija u oblastima kao što su: efikasnost, odgovornost i transparentnost, generalno u oblastima „dobre uprave“. Takođe, naročito smo aktivni u oblasti pružanja pravne i drugih oblika pomoći građanima koji imaju probleme sa ostvarivanjem svojih prava.

Veoma značajna „oblast našeg interesovanja“ su mlade osobe od 15 do 30 godina starosti. Zbog toga smo i Program „Omladina“ uspostavili još početkom 2001. godine, a kako bi pomogli mladima da vode kreativan i ekonomski bezbedan život, povećali aktivno učešće mladih u lokalnom i regionalnom životu, poboljšali saradnju između organizacija, institucija i udruženja koje okupljaju mlade ili rade sa mladima. Posebno smo aktivni u oblastima kao što su razvoj i promocija omladinskog preduzetništva i uopšte povećanje zapošljivosti mladih.

Zaštitom potrošača bavimo se od sredine 2009. godine, iako se tek juna meseca 2014. godine i formalno registrujemo kao organizacija za zaštitu prava potrošača kod Ministarstva trgovine. Potrošačima pružamo besplatnu pravnu pomoć i pokrećemo inicijative kod nadležnih organa, a tiču se zaštite kolektivnih prava potrošača. Pravima potrošača se bavimo kako bi unapredili položaj potrošača i pozitivno uticali na odgovornost i pravila poslovanja kompanija koje rade i prihoduju u Srbiji.

U okviru programa „Razvojna efektivnost“ bavimo se pitanjima razvoja, prvenstveno sa fokusom na Srbiju, ali uzevši u obzir i i pitanja od globalnog značaja usko povezanim sa razvojem, kao što je globalno obrazovanje. Ovaj program smo pokrenuli kako bi pre svega pozivitno uticali na efikasnost razvojnih programa i njihov uticaj na iskorešivanje siromaštva. Na taj način doprinismo da krajnji korisnici, građani, imaju veću, nego što je trenutno sluča,j korist od različitih razvojnih programa . U okviru ovog programa radimo i na uspostavljanju standarda za (samo)evaluaciju programa domaćih organizacija civilnog društva.

Ciljeve pomenutih Programa postižemo organizacijom različitih neprofitnih projekata i volonterskih inicijativa koji se najčešće sastoje od više aktivnosti tipa: seminari, konferencije, treninzi, okrugli stolovi, različite vrste javnih edukativno-promotivnih kampanja, građanski protesti, oglašavanja i saopštenja, istraživanja i analiza, izrade i distribucije štampanog i elektronskog materijala, razvoj strateških dokumenata, politika, zakona, podzakonskih akata, itd. Najčešće, aktivnosti javnog zagovaranja usmerene ka donosiocima odluka, ali takođe i ka građanima.