Razvojna efektivnost

Jedna od veoma bitnih interesnih sfera organizacije jesu i pitanja efiktivnosti, odnosno delotvornosti razvojnih programa, bilo da se radi o radi o razvojnoj pomoći upućenoj Srbiji iz EU ili drugih fondova, ili pak razvojnim programima koje sama država Srbija finansira u zemlji (u budućnosti i inostranstvu preko zajedničkog EU budžeta). U ovoj oblasti Udruženje Narodni parlament aktivno radi na razvoju kapaciteta domaćih organizacija civilnog društva (OCD) radi njihovog aktivnijeg angažovanja na polju planiranja i evaluacije efektivnosti različitih razvojnih programa.

U okviru programa „Razvojna efikasnost“ Narodni parlament u saradnji sa brojnim domaćim OCD kao i u saradnji sa Evropskom konfederacijom za pomoć i razvoj „Concord“, aktivno se angažuje i na pitanjima evaluacije efektivnosti raznih razvojnih programa, ali i drugim pitanjima blisko povezanim sa globalnim pitanjima razvoja, kao što su Ciljevi održivog razvoja.