Resurs centar

Resurs centar unapređuje kapacitete organizacija civilnog društva (OCD) i neformalnih grupa u Srbiji, kroz organizovanje obuka, osnaživanje mreža koje okupljaju organizacije, pružanje saveta, mentorsku podršku, itd.

Udruženje „Narodni parlament“ u saradnji sa Udruženjem građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“ iz Beograda, te partnerskim organizacijama BUM Bečej, Forca Požega, Trag fondacija, Srbija u pokretu, Centar za socijalnu politiku i Katalist Balkan, učestvuje u realizaciji neprofitnog projekta „Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji“ podržanom od strane Evropske Unije.

Narodni parlament primarno pruža usluge organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama sa sedištem u regionu Južne i Istočne Srbije, ali i onim sa sedištem u pojedinim okruzima koji pripadaju statističkom regionu Šumadija i Zapadna Srbija, kao što je Pomoravski upravni okrug.

Usluge Resurs centra namenjene su udruženjima, fondacijama i zadužbinama, neformalnim grupama građana, lokalnim inicijativama, državnoj upravi na lokalnom i nacionalnom nivou, donatorskoj zajednici, biznis zajednici, medijima i građanima. Udruženja, fondacije i zadužbine su glavna i primarna ciljna grupa RC-a. Usluge RC-a namenjen su i lokalnim inicijativama i neformalnim grupama, kako su one prepoznate kao pokretači promena. Partnerski odnos sa institucijama omogućava kvalitetnije usluge i bolje politike, zbog čega je saradnja neophodna i veoma značajna. Donatorska zajednica čiji pozivi treba da odgovaraju realnim potrebama civilnog društva, treba da budu uključene u dešavanja civilnog društava, da bi postojalo veće razumevanje i podrška. Trend filantropskih davanja treba unaprediti kroz intenzivnu saradnju sa poslovnom zajednicom i podrškom dobrim praksama privrede. Uloga medija ogleda se u objektivnom, nepristrasnom i pravovremenom informisanju javnosti, pri čemu treba da budu objektivni i nepristrasni, što je važan preduslov da bismo imali dobro informisane građane koji promišljaju svoje poteze u demokratskom društvu.

Usluge koje organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama pruža Resurs centar:

-Help desk usluge, svakog radnog dana od 10.00-14.00 na broj telefona: 060 7070139 (broj telefona za OCD i neformalne grupe sa sedištem u gore navedenom regionu).
-Tehnička podrška novoosnovanim organizacijama.
Otvorena vrata, svake prve srede u kalendarskom mesecu, u periodu od 10.00-14.00, u prostorijama Udruženja „Narodni parlament“.
-Info sesije, ad hok podrška organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama.
-Treninzi za osnaživanje OCD i neformalnih grupa: bazični, napredni i specijalizovani.
-Mentorska podrška incijativama koje pokreću OCD i neformalne grupe.

Mnogo više detalja o uslugama Resurs centra, načinima korišćenja istih kao i kontaktima ostalih Resurs centara zaduženih za poejdine regione, mogu se pronaći u KATALOGU USLUGA RESURS CENTRA ili na Internet prezentaciji www.resurscentar.org.