Заштита потрошача

Удружење „Народни парламент“ у оквиру непрофитног пројектa под називом „Потрошачко саветовалиште југоисточне Србије“ пружа бесплатну правну помоћ потрошачима суоченим са проблемима приликом остваривања сопствених потрошачких права.

Захваљујући нашој сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије бесплатну правну помоћ пружамо потрошачима са пребивалиштем у региону јужне и источне Србије (окрузи: Пчињски, Јабланички, Топлички, Нишавски, Пиротски, Зајечарски, Борски, Браничевски и Подунавски)

Током процеса пружања бесплатне правне помоћи потрошачима, веома често идентификујемо и различите системске проблеме који негативно погађају велики број потрошача. Ми тако добијене информације користимо за покретање иницијатива за заштиту колективних интереса потрошача*.

*Удружење „Народни парламент“ је водеће удружење за заштиту потрошача у Србији кад су у питању и број покренутих и број успешно реализованих иницијатива за заштиту колективних интереса потрошача. Захваљујући овим нашим иницијативама за заштиту колективних интереса потрошача, често вођеним због по потрошаче штетног пословања највећих телекомуникационих компанија у Србији, милиони потрошача из Србији данас имају осетно већа потрошачка права.

Активности из области потрошачких права

– 21.02.2017. – Тржишна инспекција у Лесковцу је, поступајући по пријави Удружења Народни парламент, утврдила да предузеће Метропаркинг југ д.о.о. крши колективне интересе потрошача.

– 22.11.2016. – Иако је Министарство трговине, туризма и телекомуникација утврдило решењем да СББ – Српске кабловске мреже крши колективна права потрошача уговарањем неправичних уговорних одредби, ова компанија није поступила по поменутом решењу, те смо упутили пријаву свим одељењима тржишне инспекције на територији Републике Србије. Тржишна инспекција у  Лесковцу је у спроведеном поступку утврдила да пословница СББ није поступила по решењу министарства.

– 10.11.2016. – Министарство трговине, туризма и телекомуникација је, поступајући по захтеву Удружења Народни парламент, донело решење којим је утврђено да Предузеће за телекомуникације Телеком д.о.о. Београд чини повреду колективних права потрошача уговарањем неправичних уговорних одредби.

– 01.10.2016. – Поштовани потрошачи, уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација Удружење „Народни парламент“спроводи пројекат под називом Регионални центар за заштиту потрошача Јужне и Источне Србије. Уколико сматрате да су ваша потрошачка права повређена можете се обратити нашој служби за правну помоћ на телефон 016/3 100 110 или попуњавањем контакт форме у делу „Захтев за правну помоћ„.

– 30.03.2016. – У складу са законском обавезом регистрованих удружења за заштиту потрошача, Удружење „Народни парламент“ упутило је Министарству трговине, туризма и телекомуникација извештај о активностима и резултатима о области заштите потрошача за 2015. годину.

– 03.08.2015. – Министарство трговине, туризма и телекомуникација је, поступајући по захтеву Удружења Народни парламент, донело решење којим је утврђено да ЈКП Водовод из Лесковца чини повреду колективних права потрошача неочитавањем индивидуалних водомера који се налазе у становима корисника услуга овог предузећа.

– 25.06.2015. – Поштовани потрошачи, на нашем сајту можете преузети образац рекламације. На полеђини обрасца налазе се корисна објашњења о правима и обавезама купца и продавца као и самом поступку поступања по рекламацији.

– 23.03.2015. – У складу са законском обавезом регистрованих удружења за заштиту потрошача, Удружење „Народни парламент“ упутило је Министарству трговине, туризма и телекомуникација извештај о активностима и резултатима о области заштите потрошача за 2014. годину.

– 10.03.2015. – Удружење „Народни парламент“ упутило је захтев за заштиту колективних интереса потрошача против ВИП Мобиле д.о.о. због неправичних уговорних одредби чији је предмет или последица обавезивање потрошача који је повредио уговорну обавезу да трговцу плати накнаду у износу који значајно премашује износ претрпљене штете. Министарство трговине, туризма и телекомуникација је закључком покренуло поступак против овог предузећа.

– 20.02.2015. – Министарство трговине, туризма и телекомуникација закључком је прекинуло поступак за заштиту колективних интереса потрошача због неправичних уговорних одредби садржаних у Општим условима Вип мобиле д.о.о., јер је пружалац услуга дао корективну изјаву којим се обавезао да неће наставити или поновити радњу или акт којим се штети колективном интересу потрошача. Ово је први успешно окончан поступак за заштиту колективних интереса потрошача спроведен у складу са новим Законом о заштити потрошача који је у примени од 22. септембра 2014. године. Поступак за заштиту колективних интереса потрошача иницирало је Удружење Народни парламент.

– 20.01.2015. – Поднели смо захтев за заштиту колективних интереса потрошача Министарству трговине, туризма и телекомуникација због кршења одредби Закона о заштити потрошача и Закона о метрологији од стране ЈКП „Водовод“ из Лесковца. Ово је други поступак за заштиту колективних интереса потрошача које је Удружење „Народни парламент“ покренуло против овог јавног предузећа.

– 29.12.2014 – Из Министарства трговине, туризма и телекомуникација упућено је обавештење о првом захтеву за заштиту колективних интереса потрошача који је Удружење „Народни парламент“ поднело 31.10.2014. године против ЈКП „Водовод“ из Лесковца.

– 12.11.2014. – Удружење „Народни парламент“ покренуло је пред Министарством трговине, туризма и телекомуникација поступак за заштиту колективних интереса потрошача због неправичних уговорних одредби садржаних у Општим условима уговора о претплатничком и корисничком односу мобилне телекомуникационе мреже Вип мобиле д.о.о. Наш захтев надлежном министарству можете прочитати овде.

– 31.10.2014. – Након одбијања захтева потрошача да испоручену воду плаћају по искључиво по потрошњи очитаној на индивидуалном водомеру, Удружење „Народни парламент“ је у име незадовољних корисника услуга ЈКП „Водовод“ Лесковац поднело захтев за заштиту колективних интереса потрошача Министарству трговине, туризма и телекомуникација. Ово је први и до сада једини поднет захтев те врсте надлежном министарству.

– 16.10.2014. – Удружење „Народни парламент“ примило је одређени број примедби потрошача на рад ЈКП „Водовод“ из Лесковца. Ради се о корисницима услуга овог предузећа којима се испостављају се рачуни за утрошену воду на основу паушално одређене потрошње (по члану домаћинства) иако у свим становима постоје водомери који су до пре пар година, по наводима станара, уредно очитавани од стране радника ЈКП „Водовод“. Како на рекламације Вашем предузећу нису добили адекватан одговор 11 власника станова ове зграде нам је доставило списак станара, са захтевом да воду плаћају искључиво по очитаном стању, односно по утрошку. Ми смо се обратили дописом овом предузећу у коме смо захтевали поштовање законских одредби и заштиту поменутих потрошача.

– 21.10.2014. – Удружење „Народни парламент“ учествовало је у формирању Савета потрошача, тела које чине представници свих евидентираних удружења и савеза за заштиту потрошача. Више информација о раду овог тела можете пронаћи у одељку „Одлуке и активности Савета потрошача“.

– 25.07.2014. – Министарство трговине, туризма и телекомуникација донело је решење бр. 110-00-20/2013-04 којим је уписало Удружење „Народни парламент“ у евиденцију удружења и савеза удружења за заштиту потрошача.

Одлуке и активности Савета потрошача

– 09.03.2015. године, на електронској седници Савета потрошача, усвојен је Етички кодекс у циљу стандардизације понашања и деловања регистрованих потрошачких организација у Републици Србији.

– Министарство трговине, туризма и телекомуникација је 05.01.2015. године дописом затражило од председника Савета потрошача мишљење поводом 7 евидентираних удружења за заштиту потрошача која нису испунила своје законске обавезе и за која су стекли законски услови за брисање из евиденције. Након гласања тражено мишљење је 02.02.2015. године упућено надлежном министарству.

– Министарство трговине, турзима и телекомуникација је 18.11.2014. године дописом затражило од председника Савета потрошача предлог чланова Националног савета за заштиту потрошача. Након електронске седнице Савета потрошача одржане 10.12.2014. године изабрано је 6 чланова Националног савета и то Горан Паповић, Зоран Николић, Вера Вида, Зоран Андрејић, Тамара Миленковић-Керковић и Војимир Видић.

– На састанку који је одржан дана 21.10.2014. године у просторијама Привредне коморе Београда, на којем је присуствовало 21 евидентирано удружење за заштиту потрошача, основан је Савет потрошача и донет Пословник о раду савета. За председника Савета потрошача изабрана је Вера Вида, председница Центра потрошача Србије, а за заменика Новица Јовановић, председник Организације потрошача Власотинце.

По Закону о заштити потрошача, Савет потрошача обавља следеће послове:
1) усаглашава ставове удружења односно савеза о битним питањима за потрошаче;
2) предлаже представнике удружења односно савеза у Национални савет и друге органе;
3) доноси Етички кодекс удружења односно савеза и прати његово спровођење;
4) даје мишљење Министарству у поступку уписа и брисања из Евиденције из чл. 133. и 137. овог закона.
5) доноси препоруку о брисању удружења и савеза из Евиденције Министарства;
6) разматра и друга питања у складу са законом и Пословником о раду.